Všeobecné prodejní podmínky

EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o., Molákova 2734/8, 628 00 BRNO

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

I. Interpretace

 1. V těchto podmínkách “Kupující” znamená osobu, která přijme nabídku Prodávajícího na prodej Zboží nebo jejíž objednávka Zboží je přijata Prodávajícím.

ZBOŽÍ” znamená zboží (včetně postupné dodávky Zboží nebo jakékoliv jeho části), které má Prodávající dodat podle těchto podmínek.

Prodávající” znamená firma EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o. (registrovaná v ČR v obchodním rejstříku spisová značka C18145/2, a čísle DIČ: CZ60738707).

Podmínky” znamenají standardní smluvní podmínky prodeje zde stanovené a (pokud obsah nevyžaduje něco jiného), zahrnují jakékoliv speciální smluvní podmínky písemně dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Smlouva” znamená smlouvu o koupi a prodeji Zboží.

Termín “Písemně” zahrnuje e-mail, dopis a srovnatelné prostředky komunikace.

 1. Jakýkoliv odkaz v těchto Podmínkách na kterékoliv ustanovení zákona je interpretován jako odkaz na toto ustanovení ve znění pozdějších předpisů, znovupřijetí nebo rozšíření v příslušné době.
 2. Nadpisy v těchto Podmínkách slouží pouze snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci.

II. Podklady prodeje

 1. Prodávající prodá a Kupující koupí Zboží podle písemné nabídky Prodávajícího přijaté Kupujícím, nebo podle písemné objednávky Kupujícího přijaté Prodávajícím, které v obou případech podléhají těmto Podmínkám, jimiž se řídí Smlouva, s vyloučením dalších smluvních podmínek, na základě kterých je Kupujícím nabídka přijata či označena za přijatou, nebo objednávka zadána či označena za zadanou.
 2. Změny těchto Podmínek jsou závazné, pouze pokud byly dohodnuty písemně zplnomocněnými zástupci Kupujícího a Prodávajícího.
 3. Zaměstnanci nebo obchodní zástupci nejsou oprávněni k zastupování Zboží, jestliže to Prodávající nepotvrdil písemně. Kupující při uzavření Smlouvy potvrzuje, že nepočítá se zastupováním, které není takto potvrzeno a zříká se nároku z porušení nepotvrzeného zastupování.
 4. Prodávající neodpovídá za jím písemně nepotvrzené rady či doporučení ohledně skladování, aplikace nebo užívání Zboží poskytnuté jím nebo jeho zaměstnanci či obchodními zástupci Kupujícímu nebo jeho zaměstnancům či obchodním zástupcům. Řídí-li se Kupující těmito radami a doporučeními nebo jedná-li podle nich, činí tak na vlastní riziko.
 5. Tiskové, písařské a jiné chyby či opomenutí v obchodních materiálech, nabídce, ceníku, přijetí nabídky, faktuře nebo jiném dokumentu či informacích vydaných Prodávajícím podléhají korekci bez odpovědnosti ze strany Prodávajícího.

III. Objednávky a specifikace

 1. Objednávka předložená Kupujícím se považuje za přijatou, pouze je-li písemně potvrzena zplnomocněným zástupcem Prodávajícího.
 2. Kupující je Prodávajícímu odpovědný za zajištění přesnosti podmínek předkládané objednávky (včetně příslušné specifikace) a za poskytnutí nezbytných informací Prodávajícímu ke Zboží s dostatečnou časovou rezervou, aby Prodávající mohl realizovat Smlouvu podle jeho podmínek.
 3. Množství, kvalita, popis a specifikace Zboží jsou údaje uvedené v nabídce Prodávajícího (jsou-li akceptovány Kupujícím) nebo v objednávce Kupujícího (jsou-li akceptovány Prodávajícím).
 4. Prodávající si vyhrazuje veškerá práva jakékoliv povahy k ilustracím, výkresům a dalším dokumentům, které dodá Kupujícímu za účelem vzájemného odsouhlasení; Kupující s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nesdělí je žádné třetí straně.
 5. Má-li Prodávající Zboží vyrobit nebo má-li u Zboží použít postup podle specifikace předložené Kupujícím, odškodní Kupující Prodávajícího za veškeré ztráty, škody, náklady a výdaje uložené nebo vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s nimi nebo Prodávajícím uhrazené nebo jejichž uhrazení bylo Prodávajícím odsouhlaseno k vypořádání nároku za porušení patentu, copyright, designu, obchodní značky či jiných práv průmyslového či duševního vlastnictví jiné osoby vyplývající z používání specifikace Kupujícího Prodávajícím.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na provádění změn ve specifikaci Zboží nutných k tomu, aby vyhovělo příslušným zákonným požadavkům či požadavkům EU, nebo má-li být Zboží dodáno podle specifikace Prodávajícího, pak takových, které materiálně nebudou mít vliv na kvalitu nebo výkon.
 7. Objednávku, kterou Prodávající přijal, smí Kupující zrušit pouze s písemným souhlasem Prodávajícího a za podmínek, že Kupující plně odškodní Prodávajícího za veškeré ztráty (včetně ztráty zisku), náklady (včetně nákladů na veškerou práci a použité materiály), škody, poplatky a výdaje vzniklé Prodávajícímu v důsledku zrušení objednávky.

IV. Cena zboží

 1. Cenou Zboží je cena nabídnutá Prodávajícím. Všechny nabídnuté ceny platí po dobu 30 dnů, nebo jsou-li Kupujícím přijaty dříve, příslušnou kratší dobu, poté mohou být Prodávajícím změněny bez oznámení Kupujícímu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo oznámit Kupujícímu kdykoliv před dodáním Zboží zvýšení jeho ceny, která bude odrážet jakékoliv zvýšení nákladů Prodávajícího způsobené jakýmkoliv faktorem, který je mimo kontrolu Prodávajícího (zejména kolísání cizí měny, měnová regulace, změna poplatků, výrazné zvýšení mzdových nákladů, materiálových nákladů a dalších nákladů na výrobu), jakoukoliv změnu termínů dodávky, množství nebo specifikací Zboží požadovanou Kupujícím, nebo zpoždění způsobené pokyny Kupujícího nebo nepodáním dostatečných informací či pokynů Kupujícím Prodávajícímu.
 3. Není-li v podmínkách nabídky nebo ceníku Prodávajícího stanoveno jinak a není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto písemně jinak, uvádí Prodávající veškeré ceny jako ceny ex works a pokud Prodávající souhlasí s dodáním Zboží jinam než do svých prostor, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu výlohy spojené s transportem, balením a pojištěním.
 4. Všechny vzorky dodané Prodávajícím budou Kupujícímu fakturovány za dohodnutou cenu.
 5. Cena je bez příslušné daně z přidané hodnoty, kterou je Kupující Prodávajícímu povinen uhradit dodatečně.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu navíc k ceně Zboží náklady na palety a vratné kontejnery, ale Kupujícímu bude vrácena plná částka za předpokladu, že budou Prodávajícímu před datem splatnosti vráceny nepoškozené.

V. Platební podmínky

 1. Na základě zvláštních podmínek dohodnutých písemně mezi Kupujícím a Prodávajícím je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu cenu Zboží při dodání nebo kdykoliv po dodání Zboží, nemá-li být Zboží vyzvednuto Kupujícím nebo nepřevezme-li Kupující protiprávně dodávku Zboží. V tomto případě je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu cenu kdykoliv poté, kdy mu oznámil připravenost Zboží k odběru, nebo (případně) nabídl dodání Zboží.
 2. Nejsou-li dohodnuty zvláštní podmínky, je faktura splatná vždy do 14 dnů od data vystavení u standartního Zboží a zálohovou fakturou u Zboží vyráběného na zakázku dle specifikace Kupujícího.
 3. Kupující uhradí cenu Zboží v termínu dohodnutém mezi ním a Prodávajícím a Prodávající je oprávněn vymáhat cenu bez ohledu na to, že dodávka nebyla uskutečněna a že vlastnictví ke Zboží nepřešlo na Kupujícího. Termín platby ceny je podstatnou podmínkou Smlouvy. Potvrzení o platbě bude vystaveno pouze na vyžádání.
 4. Neuhradí-li Kupující platbu v den splatnosti, pak aniž je dotčeno jiné právo nebo právní prostředek, které má Prodávající k dispozici, je Prodávající oprávněn:

4.1 Zrušit Smlouvu nebo pozastavit další dodávky Kupujícímu;

4.2 Přivlastnit si jakoukoliv platbu uskutečněnou Kupujícím za toto Zboží (nebo Zboží dodané podle jiné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím), podle toho, co může Prodávající považovat za vhodné (bez ohledu na údajné přivlastnění Kupujícím); a

4.3 průběžně účtovat Kupujícímu úrok (před rozsudkem i po rozsudku) z nezaplacené částky ve výši 4% p.a. nad základní sazbou ČNB až do úplného uhrazení platby (pro účely výpočtu úroku se část měsíce považuje za celý měsíc).

 1. Kupující není oprávněn započítávat si jakékoliv částky požadované Prodávajícím podle této smlouvy či jiného ujednání mezi stranami z částek, které mají být za Zboží zaplaceny.

VI. Dodávka

 1. Dodání Zboží provede Kupující tak, že Zboží odebere v prostorách Prodávajícího kdykoliv poté, co Prodávající oznámil Kupujícímu připravenost Zboží k odběru, nebo je-li pro dodávku Prodávajícím odsouhlaseno jiné místo, dodá Prodávající Zboží na toto místo.
 2. Veškeré termíny uvedené pro dodávku Zboží jsou pouze přibližné a Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky Zboží jakkoliv způsobené. Lhůta pro dodávku není podstatnou podmínkou smlouvy, pokud není Prodávajícím předem písemně odsouhlasena. Po zaslání náležitého oznámení Kupujícímu může být Zboží Prodávajícím dodáno před uvedeným datem dodání.
 3. V případě, že má Prodávající dodat Zboží volně ložené, vyhrazuje si právo dodat až o 10% více nebo 10% méně (minimálně však 2 kusy), než je objednané množství bez úpravy ceny a takto dodané množství se považuje za objednané.
 4. Má-li být Zboží dodáváno postupně, tvoří každá dodávka zvláštní smlouvu a nedodání jedné nebo více částí Prodávajícím podle těchto podmínek nebo jakýkoliv požadavek Kupujícího v souvislosti s jednou částí nebo více částmi neopravňují Kupujícího považovat Smlouvu za neplněnou jako celek.
 5. Nedodá-li Prodávající Zboží z jiné příčiny nežli z důvodu stojícího mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího nebo chyby Kupujícího a Prodávající je tudíž odpovědný Kupujícímu, je odpovědnost Prodávajícího omezena na (případné) vícenáklady Kupujícího na podobné zboží (na nejlevnějším dosažitelném trhu), které má nahradit nedodané Zboží a které překračují jeho cenu.
 6. Nepřevezme-li Kupující Zboží nebo nedá-li Prodávajícímu odpovídající pokyny pro dodání v termínu pro dodání stanoveném (z jiných důvodů než z důvodů stojících mimo kontrolu Kupujícího nebo z viny Prodávajícího), pak aniž by bylo dotčeno jiné právo nebo právní prostředek, které má Prodávající k dispozici, smí Prodávající:

6.1 Zboží skladovat až do skutečného dodání a naúčtovat Kupujícímu přiměřené skladovací náklady (včetně pojištění); nebo

6.2 Zboží prodat za nejlepší snadno dosažitelnou cenu (po odečtení veškerých přiměřených skladovacích a prodejních nákladů) a účtovat Kupujícímu částku přesahující cenu.

VII. Riziko a vlastnictví

 1. Riziko poškození nebo ztráty Zboží přechází na Kupujícího:

1.1 v případě Zboží dodávaného v prostorách Prodávajícího: v době, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu připravenost Zboží k převzetí; nebo

1.2 v případě Zboží dodávaného jiným způsobem než v prostorách Prodávajícího: v době dodání nebo pokud Kupující protiprávně nepřevezme dodávku Zboží, pak v době, kdy Prodávající nabídl dodání Zboží.

 1. Bez ohledu na dodání a přechod rizika škody na Zboží nebo jiné ustanovení těchto Podmínek nepřejde vlastnictví ke Zboží na Kupujícího, dokud Prodávající neobdrží plnou platbu ceny Zboží zúčtovanými finančními prostředky a všechny další částky, které Kupující Prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu dluží.
 2. Do doby, kdy vlastnictví ke Zboží přejde na Kupujícího, drží Kupující Zboží jako zmocněnec Prodávajícího a schovatel a uchovává Zboží odděleně od zboží Kupujícího a třetích stran a zajistí jeho řádné skladování, ochranu, pojištění a identifikaci jako vlastnictví Prodávajícího. Do té doby je Kupující oprávněn Zboží opětovně prodat či užívat v běžné obchodní činnosti. Je však povinen Prodávajícímu vyúčtovat hmotné či nehmotné výnosy z prodeje Zboží či jiného způsobu užití včetně pojistných plnění vyplacených pojišťovnou a všechny tyto výnosy vést odděleně od peněžních prostředků nebo majetku Kupujícího a třetích stran a v případě hmotných výnosů zajistit řádné skladování, ochranu a pojištění.
 3. Až do doby, kdy vlastnictví ke Zboží přejde na Kupujícího (a za předpokladu, že Zboží stále existuje a nebylo opětovně prodáno), je Prodávající oprávněn Kupujícího kdykoliv požádat, aby mu Zboží dodal. A pokud tak Kupující neučiní, vstoupit do prostor Kupujícího nebo třetí strany, kde je Zboží uskladněno a znovu Zboží převzít do vlastnictví.
 4. Kupující není oprávněn dávat Zboží do zástavy nebo činit někoho prostřednictvím zajištění odpovědným za zadluženost jakékoliv Zboží, které zůstává vlastnictvím Prodávajícího, ale jestliže Kupující tak učiní, pak veškeré peněžní prostředky, které Kupující dluží Prodávajícímu, nabývají splatnosti (aniž by bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo právní prostředek Prodávajícího).
 5. Kupující tímto potvrzuje Prodávajícímu neodvolatelné oprávnění vstupu do prostor Kupujícího k převzetí do vlastnictví Zboží podle tohoto článku.

VIII. Záruka a odpovědnost

 1. Na základě níže uvedených podmínek Prodávající zaručuje, že Zboží bude v době dodání odpovídat specifikaci a nebude vykazovat vady materiálu a provedení.
 2. Výše uvedenou záruku dává Prodávající na základě těchto podmínek:

2.1 Prodávající   nenese   odpovědnost   za   jakoukoliv   vadu   Zboží

vzniklou   na   základě   výkresů, návrhů, nebo specifikací dodaných Kupujícím.

2.2 Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, nedodržením (ústních či písemných) pokynů Prodávajícího, nesprávným používáním či úpravou nebo opravou Zboží bez souhlasu Prodávajícího.

2.3 Prodávající nenese odpovědnost podle shora uvedené záruky (nebo jiné záruky, podmínky či garance), jestliže do data splatnosti platby nebyla uhrazena celková cena Zboží.

2.4 Výše uvedená záruka se nevztahuje na součásti, materiály nebo zařízení nevyrobené Prodávajícím, tudíž pouze Kupující je oprávněn využít jakékoliv takové záruky nebo garance, jakou poskytuje výrobce Prodávajícímu.

 1. Jakýkoliv nárok Kupujícího založený na vadě kvality nebo stavu Zboží či skutečnosti, že Zboží neodpovídá specifikaci, bude (ať je dodávka Kupujícím odmítnuta či nikoliv) oznámen Prodávajícímu do 7 dnů od data dodání nebo (ať vada či nedostatek byly nebo nebyly při náležité kontrole zřejmé) do 7 dnů po zjištění vady či nedostatku. Není-li dodávka odmítnuta a Kupující Prodávajícího patřičně neinformuje, není Kupující oprávněn Zboží odmítnout a Prodávající za takovou vadu či nedostatek neodpovídá. Kupující je pak povinen uhradit cenu, jako kdyby Zboží bylo dodáno podle Smlouvy.
 2. Je-li platný nárok ve vztahu ke Zboží založený na vadě kvality nebo stavu Zboží či skutečnosti, že Zboží neodpovídá specifikaci, oznámen Prodávajícímu podle těchto Podmínek, má Prodávající právo nahradit Zboží (nebo příslušnou část) zdarma, nebo dle vlastního uvážení vrátit Kupujícímu cenu Zboží (nebo poměrnou část ceny), ale nemá vůči Kupujícímu další odpovědnost.
 3. Kromě případů smrti nebo zranění způsobených nedbalostí Prodávajícího nenese Prodávající odpovědnost vůči Kupujícímu z důvodu zastoupení, implikované záruky, smluvní či jiné podmínky nebo povinnosti podle zvykového práva, nebo podle výslovných podmínek Smlouvy za následné ztráty či škody (ztráty zisku či jiné), náklady, výdaje nebo jiné nároky na jakoukoliv následnou kompenzaci (ať již způsobenou nedbalostí Prodávajícího, jeho zaměstnanců či zástupců či jinak) vzniklé z dodávky Zboží nebo jeho užívání či opětovného prodeje Kupujícím nebo v souvislosti s tím, vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách.
 4. Prodávající nenese vůči Kupujícímu odpovědnost za zpoždění realizace nebo neplnění kterékoliv své povinnosti ve vztahu ke Zboží, ani to nebude pokládáno za porušení Smlouvy z jeho strany, jestliže zpoždění nebo neplnění bylo zaviněno příčinou, kterou Prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Aniž by byl dotčen všeobecný charakter toho, co bylo v předchozím textu řečeno, považují se za příčiny, které Prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit, tyto události: a) vyšší moc, exploze, záplavy, bouře, požár nebo nehoda; b) válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, občanské nepokoje či zabavení; c) nařízení, restrikce, předpisy, místní vyhlášky a nařízení, zákazy nebo opatření jakéhokoliv druhu ze strany vládního, parlamentního či místního orgánu; d) dovozní nebo vývozní předpisy či embarga; e) stávky, výluky nebo jiné protestní akce zaměstnanců nebo obchodní spory (zahrnující zaměstnance Prodávajícího či třetí strany); f) problémy s obstaráváním surovin, pracovních sil, pohonných hmot, součástí nebo strojů; g) výpadek elektrického proudu nebo výpadek napájení strojů.

IX. Odškodnění

 1. Je-li proti Kupujícímu uplatňován nárok z důvodu, že Zboží nebo jeho užívání či opětovný prodej porušují patent, copyright, design, obchodní značku nebo práva duševního vlastnictví jiné osoby, nahradí Prodávající Kupujícímu škodu za veškeré ztráty, škody, náklady a výdaje uložené nebo vzniklé Kupujícímu v souvislosti s nárokem, nebo Kupujícím uhrazeny či jejichž úhradu Kupující k vyrovnání nároku odsouhlasil, za předpokladu, že:

1.1 Prodávajícímu je dána plná kontrola nad soudním řízením nebo jednáním v souvislosti s jakýmkoliv takovým nárokem;

1.2 Kupující poskytne Prodávajícímu veškerou přiměřenou podporu pro účely soudního řízení nebo jednání;

1.3 až do konečného výroku Kupující bez souhlasu Prodávajícího (přičemž souhlas nebude bezdůvodně odpírán) neuhradí, ani nepřijme jakýkoliv takový nárok, ani nebude jakékoliv takové soudní řízení řešit kompromisem;

1.4 Kupující neučiní nic, co by způsobilo nebo mohlo způsobit zneplatnění jakékoliv pojistky nebo pojistného krytí, které může sám mít ve spojitosti s takovým porušením a toto odškodnění neplatí v té míře, v jaké může Kupující mít vztah k takovému porušení a toto odškodnění neplatí, jestliže Kupující dostane z pojistky nebo krytí jakékoliv částky (přičemž Kupující vyvine co největší úsilí, aby tak učinil);

1.5 Prodávající má nárok na veškeré (případné) odškodné a náklady přiznané ve prospěch Kupujícího, které jsou v souvislosti s tímto nárokem splatné jinou stranou, nebo u nichž je dohodnuto se souhlasem Kupujícího (přičemž souhlas nebude bezdůvodně odpírán), že je v souvislosti s tímto nárokem má uhradit jiná strana a Kupující je odpovídajícím způsobem doloží Prodávajícímu; a

1.6 aniž by byla dotčena kterákoliv povinnost Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující učinil opatření, jaká může Prodávající důvodně požadovat ke zmírnění nebo snížení ztráty, škody, nákladů nebo výdajů, za něž je povinen Kupujícího podle tohoto článku odškodnit.

X. Platební neschopnost Kupujícího

 1. Tento článek se použije, jestliže:

1.1 Kupující uzavře se svými věřiteli dobrovolnou dohodu o mimosoudním vyrovnání nebo podléhá zřízení správy konkursní podstaty nebo (v případě soukromé osoby či firmy) udělá úpadek nebo (v případě firmy) jde do likvidace (jinak než za účelem solventního sloučení nebo obnovy); nebo

1.2 zástavní věřitel převezme majetek nebo majetkovou podstatu Kupujícího, nebo je jmenován jejich konkursní správce;

1.3 Kupující přestane nebo hrozí, že přestane provozovat podnikatelskou činnost; nebo

1.4 se Prodávající důvodně obává, že ve vztahu ke Kupujícímu nastane některá z výše uvedených událostí a v souladu s tím to oznámí Kupujícímu.

 1. Uplatní-li se tento článek, pak aniž by bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo právní prostředek Prodávajícího, je Prodávající oprávněn zrušit Smlouvu nebo pozastavit další dodávky podle Smlouvy, aniž by nesl odpovědnost vůči Kupujícímu, a bylo-li Zboží dodáno, ale nezaplaceno, je cena okamžitě splatná bez ohledu na jinou předchozí dohodu či smlouvu.

XI. Zvláštní podmínky pro objednávky obrábění (konečná úprava, oprava, překonstruování a obnova nástrojů)

Na tuto smlouvu pro objednávky obrábění jsou aplikovatelné dále uvedené smluvní podmínky, které doplňují nebo nahrazují Všeobecné obchodní podmínky, jak nutně vyplyne z kontextu:

 1. Prodávající neodpovídá za vlastnosti materiálu, který mu byl dodán. Jeho nárok na odměnu není dotčen.
 2. V případě, že se materiál v důsledku hrubé nedbalosti Prodávajícího stane během procesu obrábění nepoužitelným, jsou jeho nároky na odměnu a jakékoliv požadavky na kompenzaci Kupujícím vyloučeny. Odpovědnost za vady je vyloučena.

XII. Všeobecně

 1. Prodávající může plnit jakékoliv své závazky nebo vykonávat jakákoliv svá práva zde uvedená sám nebo prostřednictvím kteréhokoliv jiného člena své skupiny, za předpokladu, že jakékoliv jednání či opomenutí tohoto člena bude považováno za jednání či opomenutí Prodávajícího.
 2. Jakékoliv oznámení, které podle těchto podmínek kterákoliv ze stran požaduje nebo svolí předat druhé straně, bude odesláno písemně druhé straně do registrovaného sídla podnikání nebo hlavního místa podnikatelské činnosti či na jinou adresu, která byla oznamující straně v příslušné době oznámena podle tohoto ustanovení.
 3. Vzdání se práv ze strany Prodávajícího při jakémkoliv porušení Smlouvy Kupujícím se nepovažuje za vzdání se práv při podstatném porušení téhož nebo jiného ustanovení.
 4. Je-li kterékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno kompetentním orgánem za zcela nebo zčásti neplatné či nevymahatelné, není tím dotčena platnost dalších ustanovení těchto Podmínek a zbytku příslušného ustanovení.
 5. Smlouva se řídí platným českým právem, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), kterými jsou dány podmínky v této Smlouvě nedefinované. Případné spory budou řešit české soudy, místně příslušným soudem k řešení sporů je soud podle sídla Prodávajícího