Ochrana osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále len: “GDPR”) je EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o., IČO :60738707 (dále len: “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  název společnosti :                EMUGE-FRANKEN servisní centrum, s.r.o.
  adresa:                                         Molákova 2734/8, 628 00 Brno-Líšeň, Česká republika
  e-mail:                                          info@emugefranken.cz
  telefón:                                        +420 544 423 261
 3. Osobní údaje jsou všechny informace o identifikované anebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor anebo pomocí jednoho nebo vícero specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních anebo společenských.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce zpracováva osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nevyhnutelné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  – vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajícich ze smluveného vztahu mezi Vami a správcem; při objednávce jsou vyžadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zpracování objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem při vytvoření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vami a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  – po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  – podílející se na dodání zboží/služby/realizaci plateb na základě smlouvy
  – zajišťující služby provozování e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu
  – zajišťující marketingové služby
 2. Správca nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  – právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  – právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
  – právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
  – právo podat námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
  – právo na přenositelnosť údajů podle čl. 20 GDPR,
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně neebo elektronicky na adresu nebo email správci uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.
 3. Správce je oprávněný tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správcovi poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 20.03.2019